Założenia naszego projektu ustawy

Z dumą prezentujemy główne założenia projektu ustawy urzeczywistniającej kampanię PiESEL, czyli ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek czipowania psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, elektronicznej bazie danych.

Projekt ustawy zakłada:

 • wprowadzenie powszechnego obowiązku trwałego, elektronicznego oznakowania i rejestracji psów i kotów w Centralnym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów;
 • zobowiązanym do oznakowania psa lub kota jest jego posiadacz i to on ponosi koszty oznakowania. 
 • w przypadku kotów wolno żyjących podmiotem odpowiedzialnym jest oczywiście gmina w związku z tym, że to gmina jest odpowiedzialna za opiekę nad tą grupą zwierząt;
 • niezwłoczną (po oznakowaniu) rejestrację zwierzęcia przez lekarza weterynarii;
 • zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt, które nie zostały oznakowane i zarejestrowane;
 • utworzenie Centralnego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Powinien on zawierać dane opiekuna zwierzęcia oraz podstawowe dane o zwierzęciu, w tym informacje w zakresie dokonanego zabiegu sterylizacji albo kastracji, a także informacje o dokonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie oraz adnotację o ewentualnej śmierci zwierzęcia;
 • zobowiązanie posiadaczy zwierząt do aktualizacji danych w rejestrze w przypadkach, gdy ulegną one zmianie; 
 • mechanizmy kontroli w zakresie oznakowania i rejestracji zwierząt;
 • odgórne uregulowanie (w drodze rozporządzenia) maksymalnej wysokości opłaty za oznakowanie i rejestracje zwierzęcia w celu przeciwdziałania windowaniu cen tych usług po wprowadzeniu powszechnego obowiązku;
 • utworzenie Funduszu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Środki pochodzące z Funduszu będą przeznaczone na organizowanie i finansowanie zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt, w tym oczywiście kotów wolno żyjących;
 • odpowiednie sankcje – za niedopełnienie poszczególnych obowiązków lub złamanie zakazów wprowadzonych ustawą przewidziana została kara grzywny. W razie uznania danej osoby za winną wykroczeń wskazanych w ustawie, sąd będzie miał możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, a w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, sąd będzie orzekał nawiązkę obligatoryjnie.
 • właściwe przepisy przejściowe dotyczące w szczególności niepoddawania ponownemu oznakowaniu zwierząt już oznakowanych, zarejestrowania już oznakowanych zwierząt, w tym zwierząt które zostały już oznakowane w schroniskach w Rejestrze po przedstawieniu dowodu wcześniejszego oznakowania zwierzęcia;
 • właściwe propozycje zmian w innych ustawach, które są niezbędne ze względu na brzmienie nowej ustawy.

#PiESEL #projekt #ustawa #prawo #legislacja #czipowanie #psy #koty #rejestr #prawnicynarzeczzwierzat