Dbamy o Twoją prywatność

Polityka Prywatności

Fundacja Zwierz, będąca właścicielem portalu piesel.org, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejszy dokument opisuje m.in. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, oraz jakie przysługują im prawa. Korzystając z Serwisu piesel.org użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Fundację Zwierz danych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Fundacja Zwierz
ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń,
REGON: 360992400
NIP: 6462937193
tel: +48 697 100 047
e-mail: kontakt@fundacjazwierz.org

CEL PRZETWARZANIA:

 • kontakt z Użytkownikiem, odpowiadanie na pytania lub wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, oraz prowadzenie korespondencji mailowej,
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób lub mienia.

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 • administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi, zgodnie z treścią art. 6 ust 1 lit. a) RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  Administrator może także zgodnie z treścią art. 6 ust 1. lit f) RODO przetwarzać dane osobowe w przypadkach gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak np. dochodzenie lub obrona roszczeń czy zapewnienie bezpieczeństwa osób lub mienia.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownikom portalu fundacjazwierz.org przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W określonych przez odpowiednie przepisy przypadkach, Użytkownikowi będzie także przysługiwać prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

W razie wątpliwości co do przysługujących praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt:

 • mailowy: kontakt@fundacjazwierz.org,
 • telefoniczny: +48 697 100 047,
 • korespondencyjny: Fundacja Zwierz, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane o których mowa powyżej mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 • organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, itd.
 • organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu fundacjazwierz.org lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu;

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE PLIKI COOKIES:

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

 • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
 • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INNE WAŻNE INFORMACJE:

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – np. informacje wskazywane w formularzu kontaktowym, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 03-08-2023 r.